ابوالفضل اسدی زارچپست الکترونیکی:abasadiz@gmail.com
گروه آموزشی:برق
رتبه:مربی
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1کنترل ولتاژ و توان راکتیو در سیستم های توزیع با استفاده از تکنیک های بهینه سازی در حضور منابع تولید پراکندهمحمد ستودهmohamad_sotodeh@yahoo.comاستاد راهنما
2مديريت سمت تقاضا در شبکه هوشمندحامد ایران نژادhamed.irannejad.p@gmail.comاستاد راهنما
3برنامه ريزی شبکه توزيع با قابليت مشارکت تولید پراكنده وعدم قطعيت سيستمغلامعباس کافیkafgho@gmail.comاستاد راهنما
4بهبود پروفیل ولتاژشبکه توزیع با استفاده از سلولهای خورشیدی و خودروهای برقیوحید اله دینیvahid.allahdini@yahoo.comاستاد راهنما