فاطمه اناری دختپست الکترونیکی:f.anaridokht.med82@gmail.com
گروه آموزشی:گروه آموزشی علوم تربیتی
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مقایسه علائم هیجان پذیری در کودکان دارای مادر شاغل و غیرشاغل در آزمونhtp امیرحسین طهرانی پورamirtehrani1994@gmail.comاستاد راهنما
2مقایسه رابطه بین خود شیفتگی و عزت نفس با مواد مخدر در افراد معتاد و غیر معتادسمیراسادات نقیب پور هاوشکیmhveshki@yahoo.comاستاد راهنما
3نقش مشکلات روان شناختی والدین در پیش بینی مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان مدرسه ابتدایی شهر یزدطیبه حسینیT.hioseini95h@gmail.comاستاد راهنما
4اثر بخشی اموزش مبتنی بر نظریه ذهن روی مهارتهای اجتماعی وسازگاری کودکان۱۰تا۱۵سال شهربابکرضا خالقیان کمسرخیamin.kademzadeh96@gmail.comاستاد راهنما
5رابطه بین ناهمخوانی خود ، ذهن آگاهی و طلاق عاطفی همسران جانبازان شهرستان انارزهرا حاج محمدی عربی زادهali.yosofi2017@gmail.comاستاد راهنما