فاطمه اناری دختپست الکترونیکی:f.anaridokht.med82@gmail.com
گروه آموزشی:گروه آموزشی علوم تربیتی
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1رابطه بین شخصیت هوش هیجانی با تاب آوری در دانشجویان علوم پزشکی زابلفریبا میری fmiri8254@gmail.com استاد راهنما
2مقایسه علائم هیجان پذیری در کودکان دارای مادر شاغل و غیرشاغل در آزمونhtp امیرحسین طهرانی پورamirtehrani1994@gmail.comاستاد راهنما
3مقایسه رابطه بین خود شیفتگی و عزت نفس بامصرف مواد مخدر در افراد معتاد و غیر معتادسمیراسادات نقیب پور هاوشکیmhveshki@yahoo.comاستاد راهنما
4 روابط ساختاری بین سیستم مغزی - رفتاری ، اضطراب ، افسردگی و اعتیاد ، دانشجویان دانشگاه پیام نور جیرفت صابر آلپلوalpsaber@gmail.comاستاد راهنما
5نقش مشکلات روان شناختی والدین در پیش بینی مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان مدرسه ابتدایی شهر یزدطیبه حسینیT.hioseini95h@gmail.comاستاد راهنما
6اثر بخشی اموزش مبتنی بر نظریه ذهن روی مهارتهای اجتماعی وسازگاری کودکان۱۰تا۱۵سال شهربابکرضا خالقیان کمسرخیamin.kademzadeh96@gmail.comاستاد راهنما
7نقش شیوه های دلبستگی و فرزند پروری در پیش بینی اخلاق تحصیلی دانش اموزان متوسط دوره دوم فریبا زنگی ابادی زادهali113tayebi69@yahoo.comاستاد راهنما
8رابطه ي بين ناهمخواني خود ، ذهن آگاهي و طلاق عاطفي همسران جانبازان شهرستان انار و رفسنجانزهرا حاج محمدی عربی زادهali.yosofi2017@gmail.comاستاد راهنما
9نقش تنیدگی ها وصفات شخصیت در پیش بینی پاسخ تنیدگی در معلمان دوره ابتدایی شهر بردسیر فائزه باوان فیروزه @Faezebavan??استاد راهنما
10بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله ای زوجین و سازگاری زناشویی با بهزیستی زناشویی وکیفیت زناشویی زوجین 30_35 ساله شهر کرمان محبوبه کارآموزیانmahboobehkaramoozian@gmail.comاستاد راهنما