نوشیروان خضری مقدمپست الکترونیکی:Khezri147@yahoo.com
گروه آموزشی:گروه آموزشی علوم تربیتی
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تاثیر آموزش تکنیک های شادکامی بر بهزیستی روانشناختی و تعاملات زوجین جانباز شهر کرمانمجید خواجویی گوکی Tikrayaneh01@gmail.comاستاد راهنما