رضا ابراهیمیپست الکترونیکی:rezaebrahiminasab@gmail.com
گروه آموزشی:علوم انسانی
رتبه:مربی
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی نقش میانجی دوستی در محل کار در رابطه اعتماد با اشتراک دانش در کارکنان ادارات آموزش وپرورش شهر کرمانمرتضی عربmarabkerman@yahoo.comاستاد راهنما
2ارزیابی تدریس معلمان ابتدایی شهر کرمان براساس عوامل دهگانه فلندرزمریم سلیمی شاهم ابادیakram.salimi61@yahoo.comاستاد راهنما
3نیاز سنجی دورهای آموزشی ضمن خدمت کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانحسن قاسمیان گودگزhassanghasemian29@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی عوامل مرتبط با عدم کار تیمی( دسته جمعی) در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه های استان یزدپری سیما محسنی میبدیsimamohseni@yahoo.comاستاد راهنما
5ارزشیابی عملکرد مربیان مراکز پیش دبستانی شهرستان خاتمسیما پورمحمدی قاسم آبادیsima.poormohammadi@yahoo.comاستاد راهنما
6 بررسی نيازسنجي آموزشی كاركنان پروژه هاي عمراني مس سرچشمهحجت الله سلیمانیان hojatsoleimanian@gmail.comاستاد راهنما