محمدمهدی خبیریپست الکترونیکی:khabirimm@yahoo.com
گروه آموزشی:گروه آموزشی مهندسی عمران
رتبه:دانشیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد