سید مهدی حسینی فردپست الکترونیکی:smhf56@gmail.com
گروه آموزشی:گروه آموزشی علوم تربیتی
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1رابطه بین مهارتهای زناشویی، سلامت روان و ناسازگاریهای زناشویی زوجین شهرستان کوهبنانمحمد جواد اکبری88hananeh@gmail.comاستاد راهنما