محسن پورنامداریپست الکترونیکی:pournamdari@gmail.com
گروه آموزشی:گروه آموزشی مهندسی عمران
رتبه:مربی
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تاثیر خیابان های اصلی و فرعی بر شاخص های ترافیک شهری با استفاده از نرم افزار AIMSUN . مطالعه موردی - کریدورهای اصلی شهر شهرکردفاروق الهامیfaroogh.elhami@yahoo.comاستاد راهنما
2بررسی مهندسی ارزش با رویکرد هزینه وکیفیت تاثیر آن بر بازار رقابتی صنعت ساخت وساز (مطالعه موردی:سازمان بهسازی ونوسازی شهرداری کرمان)علی امینی زادهamini_eng@yahoo.comاستاد راهنما
3بررسی و تحلیل ابعاد اقتصادی و مدیریتی طرح هاو قراردادهای مربوط به مسکن مهر(مطالعه موردی شهر یزد) زینب تاج آبادیbenta.fathi91@gmail.comاستاد راهنما