سعیده خجسته چترودیپست الکترونیکی:saeidehkhojasteh333@gmail.com
گروه آموزشی:گروه آموزشی علوم تربیتی
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1رابطه ی نیازهای روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان منوجاناحسان واحدی زادهehsanvahedi94331@gmail.comاستاد راهنما
2رابطه ی شناخت اجتماعی و تنظیم هیجانی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر منوجانمحمد رضا سالاریmr.salari@chmail.irاستاد راهنما
3رابطه جهت گیری زندگی،بهزیستی روان شناختی،درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی زیست شناسی دانش اموزان متوسطه دوم...سهراب یاراللهیsohrab.y@chmail.irاستاد راهنما