مهشید تجربه کارپست الکترونیکی:m.tajrobehkar@gmail.com
گروه آموزشی:روان شناسی
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1رابطه ی بین ساختار اهداف کلاس درس، روابط اجتماعی درون کلاس درس و باورهای شایستگی و عملکرد تحصیلی.محمد جواد صباغی علی ابادsa_t4545@yahoo.comاستاد راهنما
2مقایسه رابطه سبک های شناختی و راهبردهای یادگیری عمقی و سطحی پسران و دختران متوسطه دوم شهرستان شهربابکزهرا کارگر برزیz_kargar1392@yahoo.comاستاد راهنما
3مقایسه اثر بخشی روش نوروفیدبک نسبت به روشهای سنتی بر حافظه بلند مدت دانش آموزان دارای اختلال دیکته نویسی.سمیه کیاkia_tavanafza@yahoo.comاستاد راهنما
4بررسی رابطه بین انگیزش، استرس ادراک شده ، اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر کرمانمینا برزگرزاده کرمانیmania_joun@yahoo.comاستاد راهنما
5بررسی رابطه بین خود تعیین گیری با مهارت های یادگیری و بهزیستی روانشناختی دانش اموزان دختر متوسطه اول شهرستان شهربابکمنصوره مشایخی استاد راهنما