افسانه توحیدیپست الکترونیکی:towhidi.afsaneh@gmail.com
گروه آموزشی:روان شناسی
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1نقش ادراک محیط کلاس سازنده گرا و مثبت اندیشی درپیش بینی انگیزه درونی , ارزش گذاری درونی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهیاعلم روان شادravanshadalam2gmail,comاستاد راهنما
2رابطه بین باورهای انگیزشی و تفکر انتقادی با مثبت اندیشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطهمجید ابسالان03444378717استاد راهنما
3رابطه بین ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا و خودکارآمدی با راهبرد خودتنظیمی شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه منصور ناروییmansour.naroei1394@gmail.comاستاد راهنما
4نقش راهبرد یادگیری فرا شناختی، جهت گیری هدف، و ذهن آ گاهی در پیش بینی انگیزه درونی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پیش دانشگاهیعلی غضنفرابادیaa930452175@chmail.irاستاد راهنما
5رابطه ناگویی خلقی و آمادگی به اعتیاد با اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانیمهدی ابوmahdiali6140@gmail.comاستاد راهنما
6 رابطه معنای زندگی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنتزبیده آبزرz.abzar2016@gmail.comاستاد راهنما
7رابطه جو روانی - اجتماعی کلاس و سرزندگی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی و انگیزش تحصیلی نواب ناروییnavab.naroei61@gmail.comاستاد راهنما
8اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله ای برافسردگی وامید به زندگی سیدشهرام حسینیsheram0098@gmail.comاستاد راهنما
9اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی برناگویی خلقی سمیه ناروییsomaye399@gmail.comاستاد راهنما
10رابطه آموزه های دینی و باورهای شناختی با گرایش به مواد مخدر بتول افشاری وامق آبادیfarzaneh 4160@gmail.comاستاد راهنما