حمید رضا آریان پورپست الکترونیکی:hamidaryanpour@ut.ac.ir
گروه آموزشی:گروه آموزشی علوم تربیتی
رتبه:مربی
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1برسی رابطه خلاقیت ،صفات شخصیت وکیفیت زندگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی یزدبهنام میراب زادهmirabzadebehnam@gmail.comاستاد راهنما