سمیه حداد رنجبرپست الکترونیکی:hdd_s@yahoo.com
گروه آموزشی:گروه آموزشی علوم تربیتی
رتبه:مربی
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی نقش شیوهای فرزند پروری والدین بر صفات شخصیتی و سبک هویتی دانش آموزان شهرستان رفسنجانسید عبدالعلی حسینی پورکانیhosseini.123ht@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی نقش واسطه ای عزت نفس و خودکارامدی در رابطه ی بین حمایت اجتماعی و افسردگی دانشجویان کارشناسی دانشگاه ازاد واحد رفسنجانعلیرضا صادقی پورalirezasadeghipour70@gmail.comاستاد راهنما
3نقش واسطه اي هيجان هاي منفي تحصيلي در رابطه بين رفتارهاي خود شكن و جهت گيري هدفایمان سالاری شریفaftab3202255@gmail.comاستاد راهنما
4اثر بخشی جلسات آموزشی دیالوگ تراپی بر استرس و رضایت شغلی کارکنان شرکت کابل شهر انارفاطمه قاسمی پورdr.nazaninghasemipur@gmail.comاستاد راهنما
5 مقایسه احقاق جنسی، احساس تنهایی،باور غیرمتطقی درزنان متقاضی طلاق و زنان عادیندا سید طاهرNedataheri9@yahoo.comاستاد راهنما