حسن بنی اسدی شهربابکپست الکترونیکی:baniasadi44@gmail.com
گروه آموزشی:گروه آموزشی علوم تربیتی
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مقایسه کنش های اجرایی مغز با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسرانه مدارس عادی و تیز هوش متوسطه دوم شهرستان بمحسین دریجانیhosseein64524@gmail.comاستاد راهنما
2رابطه بین انواع حافظه وسرعت پردازش بينايي و شنوايي با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور بم محمدرضا کمال الدینیmohamadrezakamalaldini@yahoo.comاستاد راهنما
3رابطه بین امید، خوش بینی تحصیلی، خودکار آمدی تحصیلی باپیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره ی دوم زاهدان احمد شهرکیshareki.ahmad@gmail.comاستاد راهنما
4 اثربخشی آموزش صبر بر کاهش دلزدگی از زندگی زوج های جوان شهرستان خاتممجتبی تیموریانmojtabateymorian@gmail.comاستاد راهنما
5مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نشخوار ذهنی در بین جوانان دارای اختلال هویت جنسی و عادی شهر ایرانشهرعبدالغفور ناروییmaryamdolati2013@yahoo.comاستاد راهنما
6بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و افسردگی با نقش واسطه ای تنظیم هیجان و کنترل فکر میان بیماران مبتلا به ام.اس. شهر کرمانهاجر اشوغhagaramery123@yahoo.comاستاد راهنما
7رابطه بین سبکهای فرزندپروری با سبک دلبستگی با توجه به نقش میانجی درماندگی روانشناختیراحله قائمی7830saba@gmil.comاستاد راهنما