اکبر جدیدی محمد آبادیپست الکترونیکی:a.jadidi@pnu.ac.ir
گروه آموزشی:گروه آموزشی علوم تربیتی
رتبه:مربی
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مقایسه رابطه جهت گیری هدف و عزت نفس با رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دارای والد معتاد و غیر معتاد متوسطه دوم شهر نیکشهرعبدالجلیل چاکرزهیchakarzahi@gmail.comاستاد راهنما
2مقایسه رابطه بین خودکارامدی معلم، درگیری شغلی و رضایت شغلی با ویژگی های شخصیتی معلمین زن ومرد انار روح الله خلیلیr.khalili096@gmail.comاستاد راهنما
3رابطه بین کمال گرایی، درگیری تحصیلی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر انارعلی رضا خادمی Khademiali153@ gimail.comاستاد راهنما
4تعیین رابطه جو روانی اجتماعی کلاس با انگیزش خودتعیین گری و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دختر و پسر مقطع اول متوسطه شهر سمیرمپروین افشاری@parvinafshar1024@gmail.comاستاد راهنما
5رابطه خودتعیین گری والدین، معلم، دوستی های متقابل و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دبیرستان.صدیقه شیربیگیsadegkh.sh@gmail.comاستاد راهنما
6بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، عزت نفس و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد انارحسین النچری چاورچیalancheri.m00@gmail.comاستاد راهنما