اکبر جدیدی محمد آبادیپست الکترونیکی:a.jadidi@pnu.ac.ir
گروه آموزشی:گروه آموزشی علوم تربیتی
رتبه:مربی
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی
عضویت در انجمن
مقالات چاپ شده در نشریات

کتب تالیفی


تحصیلات من
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی راهبردهای یادگیری شناختی و نگرش نسبت به کامپیوتر بر حسب جنسیت و منبع کنترل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانافسانه اسماعیل خانیravan.ac.irاستاد راهنما
2رابطه جهت گیری زندگی و عزت نفس با رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان متوسطه دوم شهر نیکشهرعبدالجلیل چاکرزهیchakarzahi@gmail.comاستاد راهنما
3نقش اختلالات روانی- ویژگی های شخصیت و سبک های مقابله ای در پیش بینی اعتیاد معتادان شهر کرمانمنصور نکوییbooloof93@gmail.comاستاد راهنما
4مقایسه رابطه بین خودکارامدی معلم، درگیری شغلی و رضایت شغلی با ویژگی های شخصیتی معلمین زن ومرد انار روح الله خلیلیr.khalili096@gmail.comاستاد راهنما
5رابطه بین کمال گرایی، درگیری تحصیلی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر انارعلی رضا خادمی Khademiali153@ gimail.comاستاد راهنما
6رابطه بین عملکرد خانواده ،عزت نفس ،احساس تنهایی با گرایش به اعتیاد محبوبه بهره مندmahbobeh.bahrehmand.jiroft@gmail.comاستاد راهنما
7تعیین رابطه جو روانی اجتماعی کلاس با انگیزش خودتعیین گری و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دختر و پسر مقطع اول متوسطه شهر سمیرمپروین افشاری@parvinafshar1024@gmail.comاستاد راهنما
8رابطه خودتعیین گری والدین، معلم، دوستی های متقابل و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دبیرستان.صدیقه شیربیگیsadegkh.sh@gmail.comاستاد راهنما
9بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، عزت نفس و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد انارحسین النچری چاورچیalancheri.m00@gmail.comاستاد راهنما
10رابطه انطباق پذیری مسیر شغلی، رضایت شغلی و استرس شغلی معلمان شهرستان رودبارحسین سنجری نژادsanjarih94@gmail.comاستاد راهنما