محمد بخشودهپست الکترونیکی:mbakhshodeh@yahoo.com
گروه آموزشی:گروه آموزشی علوم تربیتی
رتبه:مربی
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1اثر بخشی دوره های ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهرستان انار بر اساس مدل کرک پاتریکسکینه بهارستانیsb3436hmt@.comاستاد راهنما
2شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در مؤسسات علوم پزشکی (نمونه موردی علوم پزشکی بم)منصوره اسماعیل نژادmansoreاستاد راهنما
3مقایسه رابطه سبک های مدیریت و رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر کرمان مرضیه دلیلیmarziyeh.dalili@yahoo.comاستاد راهنما
4نقش دین باوری و تربیت دینی برابعادمختلف شخصیت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان شهربابکطاهره تقی نژادtaghinejad52@chmail.irاستاد راهنما
5پیش بینی هیجان تحصیلی براساس ویژگی های شخصیتی مادر و الگوی ارتباطی خانواده در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان خاتممطهره تقواییmotahare96@yahoo.comاستاد راهنما
6اثربخشی تمرینهای ورزشی هوازی بر سلامت ذهنی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان شهربابکفرزانه سفلاییMehdi.shafeii1363@gmail.comاستاد راهنما
7رابطه باورهای فراشناخت و الگوهای انضباطی والدین با نظام ارزشی فرزندان دختر شهرستان شهربابکعاطفه خدادادیان برفهKhodadadian72@gmail.commاستاد راهنما
8اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی و همدلی روی صمیمیت وحمایت اجتماعی ادراک شده دانش آموزان دخترمتوسطه دوره اول شهرستان شهربابکمنور احمدیانahmadian13770000@gmail.comاستاد راهنما