فرزاد امیریپست الکترونیکی:f.amiri555@gmail.com
گروه آموزشی:گروه آموزشی علوم تربیتی
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی رابطه یادگیری خود هدایت شده،یادگیری خود نظم ده و یادگیری مبتنی بر مساله در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان بندر عباس محمدرضا سلیمی دربرزیm.r.salimi44@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی رابطه بین صفات شخصیت، هویت دینی و جهت گیری مذهبی در دانش آموزان متوسطه انار در سال تحصیلی 95-94محمدرضا خواجه پورmpoor50@yahoo.comاستاد راهنما
3بررسی نقش سبکهای مقابله ای در پیش بینی تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر اناراکبر سلیمی نوه کشکوئیه استاد راهنما
4بررسی نقش صفات شخصیت و محیط خانه در پیش بینی بزهکاری و اقدام به جرم در بین زنذانیان زندان مرکزی شهر کرمان محسن ضیاالدینی دشتخاکی استاد راهنما
5بررسی نقش روانی تشویق و تنبیه در پیش بینی عملکرد تحصیلی و بهداشت روان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های شهر کرمانابراهیم انصاریEbrahimansari2723@yahoo.comاستاد راهنما
6رابطه خود کارآمدی ، اهداف پیشرفت ، رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه ناحیه 1 یزددانیال فتحیdaniyalfathi92@yahoo.comاستاد راهنما
7بررسی نقش ادراک دانش آموزان از محیط درس ، اهداف پیشرفت و انگیزش پیشرفت درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان مهریز در سال 95عبدالکریم ابوییdaniyalfathi92@yahoo.comاستاد راهنما
8رابطه بین راهبرد های یادگیری و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان انار جواد صفری پور اناری نژادGSPA5051@ gmail. comاستاد راهنما
9 بررسی رابطه خوشبینی و سبک های مقابله ای با بهزیستی روانشناختی در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان یزد می باشدطاهره السادات فاطمی دهجfatemi_tahere@yahoo.comاستاد راهنما
10پیش بینی امید و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر حسب جو روانی اجتماعی کلاس درس و کیفیت تدریس معلمان دبیرستان دوره اول شهر انار حسن مرتضایی زاده اناریwww.royalhahaha235@gmail.comاستاد راهنما