حیدر اسلامیپست الکترونیکی:@
گروه آموزشی:روانشناسی و علوم تربیتی
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی نقش صفات شخصیت و سبک های اسنادی در پیش بینی خود کارآمدی کارکنان اداره کل زندانهای استان یزد مهدی زارع بیدکیMehdizare224@chmail.ir استاد راهنما
2بررسی تاثیر حضور کودکان در مراکز پیش دبستانی بر رشد روانی ،حرکتی ، اجتماعی و کلامیرویا رحمانیانneda5883@yahoo.comاستاد راهنما
3بررسی رابطه بین شایستگی های هیجانی - اجتماعی با موفقیت شغلی مدیران آموزش و پرورش شهر یزدمنصوره امینی حاجی ابادی.استاد راهنما
4بررسی رابطه بین مهارت های فراشناخت، امید تحصیلی، خودتنظیمی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزانپروانه چابکی نژادrkarami1352@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی رابطه بین سخت روی شناختی و باورهای خودکارآمدی با عملکرد دانشجویان دانشگاه آزاد یزدنجمه اصفهان زاده هنزاییmansourkhayam@yahoo.comاستاد راهنما
6تاثیر خشونت خانگی علیه زنان بر پرخاشگری ، سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنانمنیره گندمی مالامیریgandomi.monir2@gmail.comاستاد راهنما
7اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر پرخاشگری پسران دبیرستانی شهر یزد در سال تحصیلی 1394 -1395محمد دشت ابادی استاد راهنما
8نقش کمال گرایی و باورهای مذهبی در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانش آموزان متوسطه دوم شهر یزدابوالفضل علیزادهalizadeh2995@gmailاستاد راهنما
9بررسی رابطه بین سخت رویی روان شناختی وباورهای خودکارآمدی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمیته امدادشهریزدمریم فلاح زادهmaryam123789@yahoo.comاستاد راهنما
10بررسی علل گرایش به مصرف مواد مخدر و روانگردان دانشجویان مراجعه کننده به کانونهای ترک اعتیاد شهرستان یزدمنوچهر بنی مهدیmanoochehr.bm@gmail.comاستاد راهنما