محمد احمدی ده قطب الدینیپست الکترونیکی:ahmadi.mohammad1@gmail.com
گروه آموزشی:روانشناسی و علوم تربیتی
رتبه:مربی
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

مقالات چاپ شده در نشریات
مقالات ارائه شده در کنفرانسها
زمینه های پژوهشی مورد علاقه
طرح های پژوهشی
پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1ارزشیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس الگوهای یادگیری انطباقی میدگلی و همکاران بر اساس مدل تحلیل عاملی تاییدی در جامعه ایرانیندا سلمه نژاد خلفباغیneda5883@yahoo.comاستاد راهنما
2نقش واسطه ای هیجانات مثبت تحصیلی در رابطه با کنترل تحصیلی ادراک شده و یادگیری خودنظم ده در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان یزدندا باغشاهیn.bagheshahi@gmail.comاستاد راهنما
3نقش محیط یادگیری سازنده گرا در پیش بینی باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه سمیه باقری نسب چاورچیsbageri272@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی نقش تحصیلات والدین وحمایت والدین از یادگیری دانش آموزان درپیش بینی خودنظم دهی ،خودپیروی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه معصومه مرادیmoradimasomeh93@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی نقش واسطه ای انگیزش پیشرفت در رابطه بین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی مقطع متوسطه شهر انارمهدیه هادوی علی ابادیmahdeh_hadavy@yahoo.comاستاد راهنما
6بررسی نقش واسطه ای درگیری تحصیلی در روابط بین ادراک از محیط کلاس درس و پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی دانش اموزان دختر مقطع متوسطه شهر انار در سال تحصیلی 95-94مهدیه رضایی پور اناریm.rezaee4093@yahoo.comاستاد راهنما
7مقایسه نیمرخ اختلالات روانی مددجویان زندان شهربابک با افراد عادیعلی جعفری طرفهAli.jafary93@yahoo.comاستاد راهنما
8رابطه بین درگیری والدین در یادگیری، خودمختاری، شایستگی تحصیلی وپیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان متوسطه دوم شهر رفسنجانمریم سبحانیmaryam_sobhani@yahoo.comاستاد راهنما
9بررسی رابطه بین رفتارهای خود کنترلی، تاب آوری روانشناختی و کیفیت زندگی در افراد معتاد شهر کرمانامید قادری مهرmr.omid_ghaderi@yahoo.comاستاد راهنما
10رابطه بین تجربه محیطی، ارزش محیطی، هویت محیطی و رفتار آگاهانه زیست محیطی در دانش آموزان متوسطه شهر یزدالهام السادات فلاحelhamfallah1982@gmail.comاستاد راهنما